સંસ્થાકીય સંપર્ક:

ધાર્મિક સંસ્થાઓ.

સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થા – ગામ પંચાયત

ગૌચર વિકાસ – સુરજબા પાર્ક

શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ.

આરોગ્યલક્ષી સેવા આપતી સંસ્થાઓ.

સામાજીક સેવાક્ષેત્રે કાર્યરત સંસ્થાઓ

સહકારી સંસ્થાઓ

બેન્કો

પોસ્ટ ઓફીસ સેવાઓ

ટેલીફોન સેવાઓ.

બસ સ્ટેન્ડ

પુસ્તકાલય

વ્યાયામ મંદિર

અગત્યની કચેરીઓ ત્થા સંસ્થાઓ

વિપશ્યના સાધના કેન્દ્ર

બ્લડ ગ્રુપ ડીરેક્ટરી

કૈલાસભુમિ